3 forskellige virtuelle reb

3 different virtual chains

Der er tale om 3 Java appletter, og for at kunne afvikle dem er man nødt til at bruge sit Java kontrol panel (det findes som program på computeren), og tillade mine websider på fanebladet sikkerhed. Når det er gjort, så er man også nødt til at genstarte sin browser for browseren husker at Java ikke var tilladt. Men så vil det endelig kunne lykkes at få de tre simulationer til at virke.

Man kan i stedet vælge at holde sig til en ældre Java uden al sikkerheden.

These are 3 Java applets and in order to run them one needs to use the PC's Java control panel to allow Java applets from my pages. Once done, you also need to restart the browser otherwise Java will still not be allowed. But then finally, the three simulations will work if you allow them. You will be asked once again when you come back to this location.

You can instead choose to stick with an older Java without any security.

Intentionen var at lave en virtuel kæde til som man kunne bruge til at arbejde med visse geometriske ting. Resultatet blev imidlertid et ganske andet. En bevidsthedsudvidende oplevelse om repræsentationers natur og modellerings indflydelse.

Men der skal altså laves en virtuel kæde. Med den viden kan du kigge nærmere på eksemplerne.

The intention was to create a virtual chain to which one could use to work with certain geometric things. The result was, however, different. A mind-expanding experience on representations nature and modeling influence.

But there must therefore be made a virtual chain. With the knowledge you can look at the examples.

 

Dette var min oprindelige virtuelle model af en kæde med 12 virtuelle linjestykker, der er forbundet i en rundkreds med hinanden.

Prøv at trække i fx A. og læg mærke til hvad der sker. Allerede der kan man se at der er noget som er helt galt.

Prøv dernæst at trække i fx M eller B, mens du holder øje med omgivelserne omkring N. Bevæg punktet stille og roligt rundt, mens du gør dig iagttagelser.

This was my original virtual model of a chain having 12 virtual line segments which are connected in a circle with each other.

Try pulling the point A and notice what happens. Already there you can see that there is something totally wrong.

Then try to pull in eg M or B, while keeping an eye on the surroundings to N. Move the point quietly around while you make observations.

I min næste model erstattede jeg linjestykkerne med relativt stive fjedre. Sålænge man ikke afvikler simulationen kan man trækker i fjedrene for at lægge punkterne på en ny måde.

Når man starte simuleringen trækker fjedrene sig sammen til den længe de har, og derefter kan man prøve at forme kæden som man vil.

På den røde skyder kan man ændre på hastigheden af simulationen.

Please enable Java for an interactive construction.
In my next model I replaced the linie segments with relatively stiff springs. As long as you are not running the simulation you can pull the springs to put the items in a new way.

When you start the simulation draws springs together for the time they have, and then you can try to shape the chain as you like.

On the red slider lets you change the speed of the simulation.

I min sidste model gjorde jeg det hele mere levende. Jeg fjernede dæmpningen i fjedrene. Igen som før kan man lægge punkterne på en ny måde inden man begynder simulationen.

Og der sker det samme som før når man starter simulationen. Men så, tja, der sker vist lidt mere, og prøv så at se om du kan lægge en figur.

På den røde skyder kan man ændre på hastigheden af simulationen - og her har det større betydning end før at man er klar over det.

Hvis man synes den sidste model er interessant, så vil jeg foreslå man fortsætter til http://sodaplay.com/ som har mange flere muligheder for at lege med fysiske forhold. Det er også en Javaside, så den skal også godkendes som denne skulle.

Please enable Java for an interactive construction.

In my last model I gamified it a little by removing the damping in the springs. Just as before you can put the items in a new configuration before starting the simulation.

The result is just about the same as before when starting the simulation. But something slightly different will happen The task are on the other hand still the same.

The red slider lets you change the speed of the simulation - and in this case it is more important than before.

If you find the last model is interesting, I suggest you continue at http://sodaplay.com/ that has many more opportunities to play with physical conditions. Java from there must also be approved.