Siden er foreløbig da jeg mangler visse ting selv. Det hele kommer i løbet at et par dage. Formaterne er originaler, dvs fx slideshows inklusive noter. Til gengæld kræver det at man har de samme stykker software som jeg har arbejdet i for at kunne læse det.

2701 Modul 1 Nye teknologier og digitale læremidler

Modulet har fokus på en videreudvikling af vejledernes kompetencer til dels at vejlede ledelse og kolleger i generelle didaktiske spørgsmål og udfordringer vedr. nye teknologier og digitale læremidler, dels at vejlede kolleger i konkret anvendelse af digitale lærermidler i undervisningen
Temaer
• At vurdere teknologier og digitale læremidlers muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og metoder i fag
• At introducere til arbejde med særligt udvalgte teknologier og digitale lærermidler herunder inddragelse af netbaserede gratis hjælpemidler i undervisningen og vejledning af kolleger
Modulet afvikles som en vekselvirkning mellem et længere indledningsforedrag og refleksioner over dette

Didaktiske overvejelser

Horisonter (kommer senere - den er for byte tung i den nuværende udgave, fordi den indeholder video)

2702 Modul 2 Teknologier og digitale undervisningsmidler med henblik på formidling til og sparring af ledelse og kolleger

På modulet sættes fokus på at:
• vurdere og begrunde valget af udvalgte teknologiers og didaktiske IT – hjælpemidlers anvendelighed i et undervisningsdifferentierings perspektiv herunder eksempelvis anvendelse af interaktive tavler, digitale undervisnings- og læremidler, socialmedier, apps. m.v.
• opstille didaktiske kriterier for udvælgelse af teknologier og hjælpemidler begrundet i fagets mål og målgruppens forudsætninger
Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med teknologier og digitale undervisningsmidler, hvordan forholder vi os til at elevernes forskellige ressourcemæssige baggrund.

Noter

2802 Modul 1: Organisering af undervisning

- for matematikvejledere

Modulet har fokus på en videreudvikling af vejledernes kompetencer til dels at vejlede generelt ift. organisering af undervisningen, dels at vejlede i konkret anvendelse af fag - og målgrupperelevante metoder til undervisningen
Temaer
• At præsentere forskellige og forskningsbaserede perspektiver på ”oversættelsen” fra teoretiske tilgange til undervisningsdifferentiering gennem konkret og didaktisk reflekteret organisering af undervisningen
• At vurdere muligheder og begrænsninger i forhold til kommunens såkaldt udvidede begreb om undervisningsdifferentiering
• At introducere til arbejde med særligt udvalgte metoder f.eks. ”ude matematik”
Modulet afvikles som en vekselvirkning mellem et længere indledningsforedrag og refleksioner over dette

Zapperpædagogik

Mathematics in the streets

Diverse billeder fra dagen (kommer senere)

I blev snydt for en del jeg ville have behandlet. Jeg lægger nok nogle noter på et eller andet tidspunkt om mindst en af disse ting.

2902 Faglig vejledning er også kollegial vejledning i relationsarbejde

Modulet omhandler en videreudvikling af vejledernes kompetencer til at vejlede

Der sættes fokus på de udfordringer og dilemmaer, der ofte opstår i vejledningsprocesser generelt og særligt, når vejledningen også omhandler relationsarbejdet i undervisningen. Der formidles inspiration til metoder og rammesætninger, der virker faciliterende for læring i konkrete vejledningsforløb.
Modulet afvikles som en vekselvirkning mellem et længere indledningsforedrag og refleksioner over dette

Matematikvejleder erfaringer (kommer senere)

Værktøj til afklaring af fagsyn

2903 2a Interaktion i klasserummet

På modulet arbejdes der med vejlederens rolle som vejleder for lærernes ageren i rollen som ansvarlig for dialog og samtale i interaktionen og kommunikationen i og omkring undervisningen.
Der sættes fokus på vejledning i kommunikationen om lærernes og elevernes opfattelse og holdninger i den faglige undervisning. Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer drøftes hvordan dialogen i klassen styrkes og hvordan den anerkendende samtale løftes.

Repertoire

En problemstilling der minder om den autentiske fortælling vi afviklede Den stammer fra Liping Ma http://www.amazon.com/Knowing-Teaching-Elementary-Mathematics-Understanding/dp/0415873843 mens den jeg fortalte og vi arbejdede med som sagt var autentisk fra en københavnsk folkeskole.